Meer Informatie

Project beschrijving

Stichting Mensen van Overal

 

Waarom is Stichting Mensen van Overal nodig?

De oprichters van de stichting ervaren dat er onder kwetsbare groepen, ondanks de bestaande voorzieningen en goede bedoelingen, nog steeds dingen onnodig mis gaan. Vaak buiten het zicht van officiële instanties. Er blijken allerlei drempels, misverstanden en angsten te bestaan die ingrijpende gevolgen kunnen hebben. Voor de directbetrokkenen en op den duur ook voor de samenleving. Er zijn allerlei voorbeelden. Doordat mensen niet goed begrepen hebben hoe het Nederlandse zorgsysteem werkt ontstaan irritaties en misverstanden en worden ze minder goed geholpen. Door taalproblemen zijn procedures niet duidelijk, ontstaan er misverstanden en voelen mensen zich niet geholpen. Doordat taalonderwijs niet goed aansluit op behoeften van doelgroep geven mensen het op. Door misverstanden ontstaat een wantrouwen naar officiële instanties in het algemeen, en bovendien een voedingsbodem voor spookverhalen die zoveel angst veroorzaken dat mensen nooit aan de bel trekken bij problemen. Gevolgen kunnen zijn dat ouders de grip op hun kinderen kwijtraken, goedopgeleide gemotiveerde mensen tegen muren oplopen als ze naar werk zoeken, dat patiënten soms blijvende gezondheidsschade oplopen, of dat mensen onnodig hun verblijfstatus kwijtraken. Los van het individuele leed leidt het ook tot een vervreemding tussen groepen, tot een tweedeling binnen de samenleving. Bovendien blijven er prachtige kansen liggen. De vrijwilligers van Mensen van Overal hebben directe contacten met deze mensen, wij zien waar het vastloopt, wij zien de kansen en wij willen hier iets mee doen! We gaan NIET overdoen wat al veel grootschaliger gedaan wordt door andere organisaties. Wij willen een laagdrempelige aanvulling hierop en een toegeleiding hier naartoe zijn, en samenwerken met organisaties als Vluchtelingenwerk, Taal in de Buurt, JGZ, STEK, gemeente en anderen.

 

Positieve plannen

Wij willen laten zien dat het kan: mensen van verschillende achtergronden die prettig samenwerken en die elkaar verder helpen. Dat doen we binnen onze eigen organisatie, en dat gaan we doen door verbinding te leggen met externe professionals, zorgcentra, met studenten, scholen. Wij gaan goed gebruik maken van de beschikbare expertise onder migranten en zullen creatief inspringen op behoeften die leven, niet alleen die van migranten, maar ook die binnen andere delen van de samenleving. Wij willen laten zien dat migranten iets te bieden hebben.

 

Onze doelstellingen:

 • Een brug slaan tussen mensen met verschillende achtergronden, zodanig dat de samenleving er profijt van heeft.
 • Verbeterde toegang tot bestaande voorzieningen voor mensen die momenteel moeilijk de weg daarheen weten te vinden.
 • Verbeteren toekomstperspectieven van kwetsbare groepen.
 • Versterken van draagvlak voor de inclusieve samenleving en het vergroten van wederzijds begrip.
 • Migranten de ruimte geven te laten zien wat ze te bieden hebben.

 

Waarom is Stichting Mensen van Overal hier geschikt voor?

Wat ons onderscheidt is dat we insiders zijn binnen onze doelgroepen. We kunnen mensen aanspreken in hun moedertaal en delen hun culturele bagage waardoor mensen vertrouwen in ons durven stellen. We hebben een onafhankelijke positie doordat we geen deel uitmaken van overheid, gemeente en grote gesettelde organisaties. We kunnen echter wel een brug naar hen slaan en met hen samenwerken. Wij zijn vrijwillige professionals en ervaringsdeskundigen, die in een informele setting de tijd nemen voor mensen. Daarbij zijn we een kleine, open organisatie met korte lijntjes en nauw teamwerk. We kennen Den Haag, en brengen allemaal ons netwerk met ons mee. We zien veel en vanuit meerdere perspectieven: Binnen ons team hebben we o.a een gespecialiseerd kinderarts met ervaring in een multiculturele huisartsenpraktijk in Den Haag, een ingenieur die werkt voor de gemeente Den Haag, Arabisch sprekende psychiater, zorgmedewerkers uit regio Den Haag, een Syrische studente, een Eritrese vertaler en een sociaal-onderzoeker met spreekuur- en coördinerende ervaring bij verschillende organisaties in Den Haag.

 

Doelgroep

Stichting Mensen van Overal richt zich op migranten die dreigen te vervreemden van de samenleving en wier problemen grotendeels buiten het zicht van instanties blijven. Vanwege de achtergrond van de oprichters zullen we ons in het eerste jaar met name focussen op migranten uit Syrië. We streven er echter naar ons vrijwilligersbestand uit te breiden met meer vrijwilligers en staan open voor iedereen, ongeacht achtergrond, status, geaardheid of geloof.

 

 Activititeiten: Wat gaan we doen?

Mensen met elkaar en met relevante organisaties in verbinding brengen. Niet alleen om obstakels en misverstanden te helpen oplossen, maar juist om elkaar een stap verder te helpen. Dit willen we doen op verschillende manieren:

 1. Inloopspreekuren (met oa vrijwillige ervaringsdeskundigen) voor voorlichting, bemiddeling en verwijzing op individueel niveau.
 2. Hulp telefoon.
 3. Voorlichting en evt training geven op groepsniveau met multi-culturele professionals/ trainers.
 4. Startpunt creatieve integratie projecten. Initiatieven door vrijwilligers.
 5. Focus op toekomst perspectief voor kwetsbare mensen, opstap en bemiddeling bieden naar reguliere begeleiding naar werk.

 

 1. Spreekuur

We willen – naar aanleiding van de groepsvoorlichting en officiele opening- beginnen met inloopspreekuur (min 3x pw 1 dagdeel ) op een vaste locatie. Bemensd door vrijwilligers van gecombineerde (taal) achtergrond. Overwogen moet worden of op den duur gespecialiseerde inloopspreekuren of spreekuren op afspraak nodig zijn bv: toegang medische zorg / psychologisch en opvoedkundig / administratief/ connectie werk/UWV etc of Arabisch sprekenden / Chinees sprekenden etc. We willen dit spreekuur houden in samenspraak met bv Stichting Vluchtelingenwerk, Wereldhuis, gemeente etc.

 

 1.  Hulptelefoon. Iedere dag beschikbaar, dagelijks afgeluisterd. Gezien de achtergrond van de oprichters van de stichting willen we beginnen met een pilot voor Arabisch sprekenden.

 

 1. Groepsvoorlichting

We willen beginnen met laagdrempelige groepsvoorlichting via eigen netwerken met sneeuwbaleffect en via samenwerkende organisaties, op locaties die zo vertrouwd mogelijk zijn voor de doelgroepen. We zullen onderwerpen bespreken die -naar onze ervaring- binnen de doelgroep vaak struikelblokken blijken te zijn. De voorlichting is erop gericht misverstanden uit de weg te ruimen, en aanknopingspunten te bieden zodat mensen weten waar ze terecht kunnen om hun problemen aan te pakken. We denken aan juridische voorlichting, informatie over scholen in Nederland, over Jeugdzorg, introductie opvoedtraining, info over het Nederlands zorgstelsel, info over traumaverwerking, omgaan met relatieproblemen, administratieve vragen, procedures, etc.

 

Projecten

Als activititeit 1,2,3 lopen en we voldoende vrijwilligers beschikbaar hebben willen we stapsgewijs projecten ondersteunen, die gedragen zullen worden door één of meer specifieke vrijwilligers.

 

 1. Integratie initiatieven

Op initiatief van vrijwilligers met een professionele achtergrond willen we kleinschalige initiatieven van wederkerigheid starten waar méér mensen vrolijk van worden: bv. Koppeling maken tussen bejaarde Nederlanders die alleen de deur niet meer uitkomen en “allochtone” boodschap/zorg-vrijwilligers, die graag hun Nederlands willen oefenen, en een project dat Nederlandse studenten Arabistiek koppelt aan Arabisch sprekende studenten Nederlandse taal, een Syrisch opstapje naar Nederlandse taal voor 40+ers, Arabische les voor kinderen buiten de moskee en zonder religieuze bijbedoelingen, maar er zijn veel meer ideeën. Wens voor de toekomst:

 

 1. Begeleiding toekomstperspectief.

Op termijn willen we vanuit het inloopspreekuur, en in samenwerking met bv Vluchtelingenwerk of Wereldhuis, -als een pilot- aan de slag met een beperkt aantal mensen dat nu niet of enkel ad hoc geholpen wordt en (nog) moeilijk binnen bestaande voorzieningen past. Uit ervaring blijkt dat intensieve individueel toegespitste begeleiding, gericht op “empowerment” veel mensen wel degelijk dat zetje kan geven om zich uit “uitzichtloze” posities te bevrijden. I.s.m andere organisaties willen we exploreren wat de mogelijkheden zijn voor mensen die momenteel niet passen in de vereiste hokjes om hulp te kunnen krijgen. We willen hiervoor samenwerken met bv. Wereldhuis, Zilverstraat, LdH, maatjesprojecten, VWN, scholen, Justice & Peace, STEK, buurthuizen, etc.

Gegevens van de Stichting Mensen van Overal

 

Naam:                          Stichting Mensen van Overal

KvK-nummer:              72 86 27 34

RSIN:                              85 92 64 981

Bezoekadres:               Televisiestraat 2, 2525 KD, Den Haag

Telefoon:                     + 31 62 88 49589

E-mail:                          mensenvanoveral@gmail.com ,info@mensenvanoveral.nl

Bank:                           Triodos: NL63TRIO 0379 4881 24

 

Samenstelling Bestuur 

 • Voorzitter: Dr. Ali Alali
 • Penningmeester: 
 • Secretaris: 
 • Web Admin:

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen voor hun functie als zodanig geen vergoeding.

Tot op heden (16-5-2019) werkt iedereen zonder onkostenvergoeding. Zodra er de middelen voor zijn zullen bestuursleden en vrijwilligers wel voor hun onkosten vergoed worden.

 

Beleidsplan Mensen van Overal

Onze doelstellingen:

 • Een brug slaan tussen mensen met verschillende achtergronden, zodanig dat de samenleving er profijt van heeft.
 • Verbeterde toegang tot bestaande voorzieningen voor mensen die momenteel moeilijk de weg daarheen weten te vinden.
 • Verbeteren toekomstperspectieven van kwetsbare groepen.
 • Versterken van draagvlak voor de inclusieve samenleving en het vergroten van wederzijds begrip.
 • Migranten de ruimte geven te laten zien wat ze te bieden hebben.

 

Werkzaamheden van de stichting zijn drievoudig:

1). Hulpvragen

De stichting is beschikbaar voor allerlei vragen die nieuwkomers in Nederland kunnen hebben. Mensen van Overal doet niet over wat de gemeente of Vluchtelingwerk doet, maar vult aan waar de gaten vallen en verwijst door waar het kan. We zijn zeer laagdrempelig en werken samen met vele partners.

Voor de vragen hebben wij een:

 • Hulptelefoon (5 dagen per week medisch en algemeen, 1 dag per week juridisch)
 • Facebook site met info en vragen
 • Website met online chat (start eind mei)
 • Inloopspreekuur (4 dagen per week)
 • Spreekuur op afspraak

 

2). Ontmoetingsplek

Bovendien willen we ook een ontmoetingsplek zijn en ruimte bieden aan sociaal-culturele activiteiten. Een plek waar mensen lotgenoten kunnen ontmoeten, maar ook in contact komen met de Nederlandse samenleving.

 

3). Projecten

Ten derde bieden wij een plek van waaruit mensen nieuwe initiatieven kunnen opstarten. Dit zijn initiatieven die integratie en verbinding bevorderen. Dit kan zijn op het gebied van taal, arbeid, voorlichting. Op de website staan hiervan voorbeelden.

 

Een uitgebreider algemeen beleidsplan vindt u hier.

 

 • Fondsen van de Stichting zullen beheerd worden door de bestuurders van de Stichting.
 • Fondsen van de stichting worden gebruikt om de genoemde werkzaamheden te betalen.
 • De fondsen van de stichting worden gevormd door bijdragen van fondsen als Fonds 1818, Stichting Haella, giften van particuliere donateurs in geld of in natura.
 • Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

(Bijlage)(to be included)

Meer informatie over de activiteiten van stichting Mensen van Overal staan vermeld op deze website.

 

Kosten en Baten

(Balans en staat van Baten en Lasten met toelichting. Per dd/mm/J)

(to be developed and included)